Технологи судалгааны хэсэг

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийг нислэгийн аюулгүй байдлыг хангаж үр дүнтэй зохион байгуулахад шаардагдах технологийн баримт бичгийг Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль, Иргэний...

Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ Цагийн хуваарийн бус, тусгай үүргийн нислэгүүдэд ажлын бус цагаар зөвшөөрөл олгож шуурхай төлөвлөлт хийн, нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн судалгааг гаргах, ажлын болон ажлын бус...

Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн хэсэг

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ НТЗХ нь дотоод, гадаадын агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн нислэгийн хүсэлт, түүнд холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх зөвшөөрөл олгох журмын дагуу нислэгийн...