Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал: УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 1 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн тус тус ТУШААХ нь: