Сургалтын танилцуулга

CANSO ATFM/A-CDM Webinar takeaways

* Webinar # 1: Introduction to ATFM

* Webinar # 2: Introduction to A-CDM
* Webinar # 3: ATFM / A-CDM Integration

9.11-13 -ны өдрүүдэд болсон олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас “НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ” сэдэвт семинарын танилцуулга

* 01a ATFM Workshop Session1 – Wrap up in Ulaanbaatar Dec 2018

* 01b ATFM Workshop Session 1 – Group exercise (ATFM workshop in Ulaanbaatar Dec 2018)
* 01c ATFM Workshop Session 1 – ATFM Implementation in Ulaanbaatar Sep 2019
* 02 ATFM Workshop Session 2 – EASY FLOW in Ulaanbaatar Sep 2019
* 03 ATFM Workshop Session 3 – Capacity determination in Ulaanbaatar Sep 2019
* 04 ATFM Workshop Session 4 – Capacity Increase in Ulaanbaatar Sep 2019
* 05 ATFM Workshop Session 5 – Airport capacity assessment in Ulaanbaatar Sep 2019
* 06a ATFM Workshop Session 6 – Sector capacity assessment in Ulaanbaatar Sep 2019
* 06b ATFM Workshop Session 6 – Sector capacity in Ulaanbaatar Sep 2019
* 09 ATFM Workshop Session 9 – Wrap up in Ulaanbaatar Sep 2019

Positive & Pro-active Safety Culture

* Positive & Pro-active Safety Culture /Part1/

* Positive & Pro-active Safety Culture /Part2 /
* Positive & Pro-active Safety Culture /Part3/

Хятад Монгол Орос 3 улсын уулзалт

* 01 The Research Of SWIM in China and Overview of ASIA-PACIFIC SWIM Task Force

* 02 National ATFM System-Liu-0312-converted
* 03 Operation management center
* 04 NW-ATMB
* 05 N-ATMB
* БНХАУ, МОНГОЛ УЛС БОЛОН ОХУ АГААРЫН НАВИГАЦИ-ТАНИЛЦУУЛГА

2019 ОНЫ НУТА-НЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

* 2019 ОНЫ НУТА-НЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН