Урт хугацааны төлөвлөлт

2021 ОНЫ 12-Р САР , 2022 ОНЫ I -Р УЛИРАЛЫН НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ/өөрчлөлт / Татах
2021-2022 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН ӨВЛИЙН НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ Татах
2021-2022 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ӨВЛИЙН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ Татах
2021 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН ЗУНЫ ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ Татах
2021 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ЗУНЫ ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ Татах