Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 2022

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан “Үйлчилгээний тариф батлах тухай” А/163 дугаар тушаалыг танилцуулж байна

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 2022