Дэлхийн ойн өдөр

Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 18.5 сая.га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.8%-ийг эзлэх ба үүнээс 12.3 сая.га нь ойгоор бүрхэгдсэн. Ой мод нь хуурай газрын бүх амьтан, ургамлын 80 орчим хувийн амьдрах орчин болдог. Ой мод нь хүлэмжийн хийг шингээж, агаарыг цэвэршүүлдэг “Дэлхийн уушиг” юм.