ИНҮТ – Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд мөрдөж ажиллах түр журам