2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 15-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотноо ОХУ, БНХАУ-ын Агаарын навигацийн байгууллагуудтай нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх анхдугаар уулзалтад оролцсон.