ЭРХЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
  • Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал, төлөвлөлтийн ойрын болон хэтийн чиг хандлагыг тодорхойлох, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
  • Нислэгийн төлөвлөлт, урсгал зохицуулалтыг хийж хэрэгжүүлнэ.
  • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэх олон улсын нислэгийн өнгөрөлт, олон улсын хөөрөлт, буулт болон орон нутгийн нислэгүүдэд нислэгийн зөвшөөрөл олгох, шуурхай төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангана.
  • Агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн нислэгийн төлөвлөлт, түүний гүйцэтгэлд судалгаа хийж, нислэгийн зөвшөөрөл олгох, нислэгийн хөдөлгөөний төлөвлөлтийн баримт бичгийн шинэчлэлт, боловсруулалт, баталгаажуулалтын ажлыг хариуцан үйлчилнэ.
АЛБАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ЧИГ ҮҮРЭГ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  • Алба нь Монгол Улсын агаарын зайд аюулгүй, үр ашигтай нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, нислэгийн зөвшөөрөл олгох, нислэгийн гүйцэтгэл бүртгэх, тайлагнах үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Үүнд
a) Монгол Улсын болон гадаад улсын агаарын хөлгийн нислэгт нислэгийн зөвшөөрөл олгох;
б) Нислэгийн хөдөлгөөний урт, дунд хугацааны болон шуурхай төлөвлөлтийг гүйцэтгэж, түүнтэй холбогдох зөвшөөрөл олгох;
в) Бүс нутгийн хэмжээнд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийг нэвтрүүлэх;
г)  Нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн мэдээ, судалгааг жил, улирал, сар, өдөр гэх мэт шаардлагатай хугацаагаар ангилан, мэдээллээр холбогдох байгууллага, салбар нэгжийг хангах.