ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

АЛСЫН ХАРАА
Бүс нутгийн хүрээнд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох
ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
Монгол Улсын агаарын зайд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлснээр нислэгийн хөдөлгөөний урсгалыг аюулгүй, шуурхай, үр ашигтай төлөвлөх
 ҮНЭТ ЗҮЙЛ
Мэдлэг, боловсрол, хариуцлагатай боловсон хүчин
 УРИА
Шуурхай үр ашигтай, нислэгийн хөдөлгөөний урсгалт төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлнэ.