АЛСЫН ХАРАА
Бүс нутгийн хүрээнд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох
ЗОРИЛГО
Монгол Улсын агаарын зайд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлснээр нислэгийн хөдөлгөөний урсгалыг аюулгүй, шуурхай, үр ашигтай төлөвлөх
 ҮНЭТ ЗҮЙЛС
Мэдлэг, боловсрол, хариуцлагатай хүний нөөц
 УРИА
Шуурхай, үр ашигтай, нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлнэ.