АЛБАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ЧИГ ҮҮРЭГ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Алба нь Монгол Улсын агаарын зайд аюулгүй, үр ашигтай нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, нислэгийн зөвшөөрөл олгох, нислэгийн гүйцэтгэл бүртгэх, тайлагнах үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Үүнд
a) Монгол Улсын болон гадаад улсын агаарын хөлгийн нислэгт нислэгийн зөвшөөрөл олгох;
б) Нислэгийн хөдөлгөөний урт, дунд хугацааны болон шуурхай төлөвлөлтийг гүйцэтгэж, түүнтэй холбогдох зөвшөөрөл олгох;
в) Бүс нутгийн хэмжээнд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийг нэвтрүүлэх;
г)  Нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн мэдээ, судалгааг жил, улирал, сар, өдөр гэх мэт шаардлагатай хугацаагаар ангилан, мэдээллээр холбогдох байгууллага, салбар нэгжийг хангах.