Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам

Урт хугацааны төлөвлөлт

Урьдчилсан төлөвлөлт