• Ажлын бус цагаар ирүүлсэн олон улс болон орон нутгийн хуваарьт бус, онцгой үүргийн, тусгай үүргийн /улсын цэргийн, түргэний, хүмүүнлэгийн, байгалийн гай гамшиг, техникийн г.м/ нислэгийн захиалга, хүсэлтийг хүлээн авч нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөж, зөвшөөрөл олгоно.
  • Олон улс, орон нутгийн нислэгийн өөрчлөлт (хойшилсон, цуцалсан, өөрчлөгдсөн)-ийн мэдээ мэдээллийг боловсруулан шуурхай төлөвлөлт хийж, холбогдох алба, салбар нэгжүүдийг нислэгийн төлөвлөлтийн мэдээллээр хангаж ажиллана.
  • Олон улс, орон нутгийн нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг бүрдүүлнэ.
ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ
  • Ажлын бус цагаар дотоод, гадаадын агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн
✔ Олон улс
✔ Орон нутгийн хуваарьт бус, онцгой үүргийн, тусгай үүргийн /улсын цэргийн, түргэний, хүмүүнлэгийн, байгалийн гай гамшиг, техникийн г.м/ нислэгийн захиалга, хүсэлтийг хүлээн авч төлөвлөн, зөвшөөрөл олгоно.
  • Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн урьдчилсан болон шуурхай төлөвлөлтийн үе шатыг хэрэгжүүлнэ.
 БҮТЭЦ