ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ
  • Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг нь дотоод, гадаадын агаарын тээвэрлэгчдээс ажлын бус цагаар ирүүлсэн нислэгийн хүсэлт, түүнд холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журмын дагуу нислэгийн урьдчилсан болон шуурхай төлөвлөлтийг хийж ИНЕГ-ын нэрийн өмнөөс нислэгийн зөвшөөрөл олгоно.
  • Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент, хамтын шийдвэр гаргалтыг урьдчилсан болон шуурхай төлөвлөлтийн үе шатуудад хэрэгжүүлэн дотоод, гадаадын агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн төлөвлөгдсөн нислэгийн өөрчлөлтийг баталгаажуулан холбогдох алба, салбар, нэгжийг нислэгийн төлөвлөлтийн мэдээллээр хангаж, олон улс болон орон нутгийн нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.
 БҮТЭЦ