ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ
  • Нислэгийн урсгал, төлөвлөлтийн менежментийн ойрын болон хэтийн чиг хандлагыг тодорхойлж, Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль, иргэний нисэхийн багц дүрмүүд болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журам, олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (цаашид ОУИНБ)-ын стандарт, шаардлагад нийцүүлэн технологийн баримт бичгийн шинэчлэлт, боловсруулалт, баталгаажуулалтын ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.
  • Олон улсын болон гадны ижил төстэй байгууллагын тэргүүн туршлагыг судлан, нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн судалгаа, дүн шинжилгээ, таамаглалын боловсруулалтыг хийж, нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн судалгааг төрөл ангилал бүрээр гарган хэрэглэгчдийг нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээ мэдээллээр тогтмол хангана.
  • Албаны үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа, тоног төхөөрөмж, програм хангамж,  системийн хэвийн үйл ажиллагаа болон өгөгдлийн сангийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг ханган, орчин үеийн технологид тулгуурлан хөгжүүлэхэд чиглэн ажиллана.
БҮТЭЦ