Шуурхай төлөвлөлтийн алба

Хэсгийн дарга Р.Отгонцэцэг 71281680 99003841 otgontsetseg.r@mcaa.gov.mn
Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Т.Атарцэцэг 71281749 99100022 atartsetseg.t@mcaa.gov.mn
Нислэгийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Ээлжийн ажилтан 71281602 tpu@mcaa.gov.mn
Нислэгийн бүртгэл, гүйцэтгэлийн оператор 71281512 tpu@mcaa.gov.mn