Шуурхай төлөвлөлтийн алба

Хэсгийн дарга Р.Отгонцэцэг 281680 99003841 otgontsetseg.r@mcaa.gov.mn
Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Т.Атарцэцэг 281749 99100022 atartsetseg.t@mcaa.gov.mn
Нислэгийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Ээлжийн ажилтан 281602 tpu@mcaa.gov.mn
Нислэгийн бүртгэл, гүйцэтгэлийн оператор 281512 tpu@mcaa.gov.mn