Нислэгийн судалгааны эмхтгэл

  • 2021 ОНЫ НИСЛЭГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЭМХТГЭЛ                                                       

 

  • 2020 ОНЫ НИСЛЭГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУДАЛГАА                                                    

 

  • 2019 ОНЫ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ