НУТА-ны үйл ажиллагааны заавар

НУТА-ны ҮАЗ татах
Нислэгийн төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсгийн ҮАЗ татах
Шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн ҮАЗ татах
Технологи судалгааны хэсгийн ҮАЗ татах