НУТА-ны түр заавар

 

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах түр заавар татах
Гамшигаас урьдчилсан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө татах