Дотоод хяналтын болон чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд албаны хэсгүүдэд аюулгүй ажиллагааны үзлэг, шалгалт хийх, аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх, тэдгээрийг сайжруулах судалгаа, дүн шинжилгээ ба чанарын үнэлгээ хийх, баримт бичиг хянах боловсруулах болон бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.