1991

1991 оноос өмнө Иргэний агаарын тэээврийн МИАТ нэгтгэл

1992

1991 оноос хойш Нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах албан дээр олон улсын нислэгт зөвшөөрөл олгох, нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх үйл ажиллагаа хийгдэж эхэлсэн.

1993

Нислэгийн хөдөлгөөний албаны Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг болон өргөжсөн байна.

1999

1999 оноос өргөжин тэлж нислэгийн зөвшөөрөл олгох, нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, нислэгийн төлөвлөлтийн мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ИНЕГ-ын Нислэгийн хөдөлгөөний мэргэжлийн хэлтэс болон Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны бүтцэд хэсгийн зохион байгуулалттай ажиллаж байсан байна

2019

2019 ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 07-р сарын 18-ны өдрийн А/394 дүгээр тушаал “Зохион байгуулалтын бүтэц”-ийн өөрчлөлтөөр Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба шинээр байгуулагдсан бөгөөд Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг нь тус албанд харъяалагдан 24 цагийн туршид үйлдвэрлэлийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна.