2019, 2022, 2023 оны 01.I-03.X-ний байдлаар өнгөрөлтийн нислэгийн харьцуулалт / Сараар /
2023 оны 01.I-03.X-ний байдлаар өнгөрөлтийн нислэгийн 86,23% гүйцэтгэсэн 15 агаарын тээвэрлэгчийн нислэг
2023 оны 01.I-03.X-ний байдлаар хуваарьт өнгөрөлтийн  нислэгийн 91,89% гүйцэтгэсэн 15 агаарын тээвэрлэгчийн нислэг
2023 оны 01.I-03.X-ний байдлаар хуваарьт бус өнгөрөлтийн нислэгийн 85.16% гүйцэтгэсэн 15 агаарын тээвэрлэгчийн нислэг