Нислэгийн цагийн хуваарийг зохицуулах журам

2023 оны Зуны олон улсын хуваарьт нислэгийн цагийн хуваарь

2023 оны Зуны орон нутгийн хуваарьт нислэгийн цагийн хуваарь

2023-2024 оны Өвлийн олон улсын  хуваарьт нислэгийн цагийн хуваарь

2023-2024 оны Өвлийн орон нутгийн  хуваарьт нислэгийн цагийн хуваарь