ИНЕГ-ын 2023 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө татах
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
НУТА-ны Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө татах