НУТА-ны журам татах
Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам татах
Аюулгүй ажиллагаа, чанар баталгаажуулалтын журам татах
Баримт бичиг боловсруулах, хянах мэдээлэх журам татах
Нислэгийн төлөвлөлт, бүртгэл гүйцэтгэлийн ATFMS програм хангамжид засвар үйлчилгээ хийх болон гэмтэл саатал гарах үед ажиллах журам татах
Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах журам татах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн журам татах
Цагийн хуваарийн зөвлөлийн ажиллах журам татах