НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА

АЛСЫН ХАРАА

Бүс нутгийн хүрээнд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Мэдлэг, боловсрол, хариуцлагатай боловсон хүчин

УРИА

Шуурхай, үр ашигтай, нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлнэ

НИСЛЭГ ЗАХИАЛГА

АЛБАНЫ НЭГЖҮҮД

Нислэгийн төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсэг

НТЗХ нь дотоод, гадаадын агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн нислэгийн хүсэлт, түүнд холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, энэхүү зааврын дагуу нислэгийн хөдөлгөөний урт хугацааны, урьдчилсан, шуурхай төлөвлөлтийг хийж ИНЕГ-ын нэрийн өмнөөс нислэгийн зөвшөөрөл олгоно.

Read more

Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг

Цагийн хуваарийн бус, тусгай үүргийн нислэгүүдэд ажлын бус цагаар зөвшөөрөл олгож шуурхай төлөвлөлт хийн, нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн судалгааг гаргах, ажлын болон ажлын бус цагаар холбогдох байгууллага, алба, хэсгүүдийг нислэгийн төлөвлөлт, төлөвлөлтийн өөрчлөлтийн мэдээ мэдээллээр хангах, олон улс болон орон нутгийн нислэгийн гүйцэтгэлийг бүртгэх, хянах гэсэн чиг үүрэгтэй.

Read more

Технологи судалгааны хэсэг

Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийг нислэгийн аюулгүй байдлыг хангаж үр дүнтэй зохион байгуулахад шаардагдах технологийн баримт бичгийг Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль, Иргэний нисэхийн багц дүрмүүд болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмууд, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (цаашид ОУИНБ)-ын стандарт,

Read more

Судалгаа

7 хоног

Нислэгийн мэдээ

Сараар

Нислэгийн мэдээ

Жилээр

Нислэгийн мэдээ

Сүүлийн 5 жилийн нислэг

01-09 сар харьцуулалт

2014-2018 оны өнгөрөлт - сараар

Бидний үйлчилгээ

Нислэгийн зөвшөөрөл олгох

Монгол Улсын болон гадаад улсын агаарын хөлгийн нислэгт нислэгийн зөвшөөрөл олгох

Урт хугацааны төлөвлөлт

Өвөл, зуны улирлын хугацаанд тогтмол давтамжтай үйлдэгдэх нислэгийн төлөвлөлтийг хэлнэ.

Урьдчилсан төлөвлөлт

Нислэгийн үйл ажиллагаа эхлэхээс нэг хоногийн өмнөх өдрөөс 45 хоног хүртэлх хугацааны төлөвлөлтийг хэлнэ.

Шуурхай төлөвлөлт

Тухайн өдөр үйлдэгдэх хоногийн нислэгийн төлөвлөгөөнд нислэгийн өөрчлөлтийг тусгаж төлөвлөх, нислэгийг шинээр төлөвлөх

Урсгал төлөвлөлт нэвтрүүлэх

Бүс нутгийн хэмжээнд нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийг нэвтрүүлэх

Нислэгийн олон талт судалгаа

Нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн жил, улирал, сар, өдөр тутмын мэдээлэл болон албаны үйл ажиллагааны тайлан мэдээллээр холбогдох байгууллага, алба салбарыг хангах

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

НУТМ/ATFM хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Нислэгийн урсгал төлөвлөлт Cross-Border ATFM

Уян хатан агаарын зай/Чөлөөт агаарын зам

Агаарын зайн багтаамжийг тодорхойлох

Нислэгийн төлөвлөлтийн автоматжуулсан програм хангамжийг нэвтрүүлэх

Боловсон хүчний мэдлэг, чадавхийг дээшлүүлэх

Евроконтролын Network Operation Management хамтарч ажиллах

100947

Олон улсын өнгөрөлт

7826

Олон улсын хөөрөлт буулт

6149

Орон нутгийн хөөрөлт буулт

204

Нийт авиа компани

Нислэгийн форм

Олон улсын цагийн хуваарийн нислэгийн форм
Олон улсын цагийн хуваарийн бус нислэг
Орон нутгийн цагийн хуваарийн нислэг
Орон нутгийн цагийн хуваарийн бус нислэг

Our Team

Ц.БОЛОРЖАРГАЛ

НТЗХ-ИЙН ДАРГА

Т.АЛТАНЗУЛ

ШТХ-ИЙН ДАРГА

Д.ХАНБУЛАГ

ТСХ-ИЙН ДАРГА

МЭДЭЭЛЭЛ

БНХАУ-ЫН БЭЭЖИН ХОТОД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН БОЛОН ХОЙД АЗИЙН БҮСИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАГИЙН УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦЛОО

Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны урилгаар бүс нутгийн хэмжээнд болон Монгол улсын агаарын зайд дамжин өнгөрөх болон хөөрөлт буултын нислэг үйлдэж буй агаарын тээвэрлэгчдэд Монгол Улсын агаарын навигацийн үйлчилгээ, нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн хэрэгжүүлэлт, хэтийн зорилго, хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааг таниулах, харилцан ажиллагааг сайжруулах зорилгоор БНХАУ-ын Бээжин хотноо 2019 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Ази, Номхон далайн болон Зүүн хойд бүсийн хамтын ажиллагааны уулзалтад оролцлоо.

Read more
ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГА “НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ”-ИЙН 3 ӨДРИЙН СЕМИНАР БОЛЛОО

Монгол Улсын агаарын зай, агаарын навигацийн үйлчилгээний шинэчлэл, хэтийн бодлогын хүрээнд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент” семинар зохион байгуулж, Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх “EASY FLOW” хөтөлбөр хэлэлцэж, агаарын зай, НХУ-ын секторууд болон “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын багтаамжийг тодорхойлоход үнэлгээ хийж, багтаамжийг нэмэгдүүлэх 3 өдрийн сургалт зохион байгуулагдлаа.

Read more
АГААРЫН НАВИГАЦИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР БОЛОН БОЛОН УЛСЫН АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО (IATA), ТҮҮНИЙ ГИШҮҮН АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИДТЭЙ УУЛЗЛАА

Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо /IATA/-ны Зүүн хойд Азийн бүсийн дэд ерөнхийлөгч Tao MA, бүсийн нислэгийн үйл ажиллагаа, аюулгүй ажиллагааны захирал Honghai YANG болон Зүүн хойд Азийн бүсийн дэд захирал Wenxin LI, Нислэгийн үйл ажиллагаа, аюулгүй ажиллагаа хариуцсан менежер Hu Bin тэргүүтэй төлөөлөгчид болон тус байгууллагын гишүүн агаарын тээвэрлэгчдийн төлөөлөгчид ИНЕГ-т 2019 оны 7 дугаар сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд ажиллаа.

Read more

Холбоо барих

Phone

+976-11-282025, +976-11-282101

Email

fpd_office@mcaa.gov.mn

Address

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа, Чингис хаан олон улсын нисэх буудал