НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХЭСЭГ

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ

НТЗХ нь дотоод, гадаадын агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн нислэгийн хүсэлт, түүнд холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, энэхүү зааврын дагуу нислэгийн хөдөлгөөний урт хугацааны, урьдчилсан, шуурхай төлөвлөлтийг хийж ИНЕГ-ын нэрийн өмнөөс нислэгийн зөвшөөрөл олгоно.

БҮТЭЦ

Leave a reply